Links

Live Chat

Livechat là phần thiết lập giao diện SDK cho giao diện chat của bạn và lấy code tích hợp vào trang landingpage, webiste...
Bạn vào phần Channels > Livechat , để thiết lập tạo các SDK ( widget)- giao diện hiển thị chat trên website, Landing Page của bạn

Tạo widget mới

Bạn vào phần Channels > Livechat .Bấm tạo widget mới để thiết lập 1 giao diện widget
Sửa, Xóa, lấy code tích hợp widget
Trong trường hợp bạn muốn sửa, xóa, lấy code tích hợp 1 widget đã tạo, bạn bấm vào dấu... bên phải widget, rồi chọn thao tác bạn muốn thực hiện