Phòng ban

Trong trường hợp bạn muốn thiết lập chế độ chia tin nhắn đến các phòng ban ( các team ) thì bạn tạo danh sách phòng ban tương ứng và thiết lập chế độ chia tin nhắn theo phòng ban

Truy cập mục Cài đặt -> Phòng ban

Điền đầy đủ các thông tin để thiết lập phòng ban :

Tên phòng : dùng để lưu trữ, tìm kiếm thông tin sử dụng

Bấm Lưu lại để hoàn thành thao tác tạo phòng ban

Bạn cần thêm thành viên vào tài khoản tại mục Cài đặt-> Quản lý tài khoản, trước khi thêm được vào Phòng Ban

Last updated