Cách tạo Quick Reply

Bấm vào biểu tượng Quick Reply ở khung chi tiết cuộc hội thoại để tạo các câu trả lời nhanh

Mục đích các câu trả lời nhanh là đưa ra các phương án cho khách hàng lựa chọn, khách chọn đáp ứng và mình sẽ nhận được câu trả lời , Khách hàng KHÔNG cần gõ thông tin câu trả lời

Bước 1 : Gõ nội dung lựa chọn bạn muốn hiển thị với khách hàng, rồi bấm Enter để lưu lại và tiếp tục tạo các lựa chọn khác

Bước 2 : bấm vào Tạo câu trả lời nhanh, để sử dụng được các thông tin vừa tạo

Gõ tiếp nội dung ,tiêu đề cho phần Quick Reply( nếu trong trường hợp bạn cần ) rồi gửi cho khách hàng

Lưu ý : Nội dung Quick Reply không lưu lại để sử dụng lần thứ 2, chỉ tạovà sử dụng 1 lần duy nhất

Last updated