Trường dữ liệu form
Trường dữ liệu form là các trường thông tin hiển thị trong form đăng ký.
Sau khi thiết lập tài khoản liên kết, cấu hình form cho phần lưu trữ dữ liệu về các kênh lưu trữ, bạn cần tạo các trường dữ liệu trên form, để thiết lập được nội dung cho phần form đăng ký của bạn gửi cho khách hàng.
Bạn muốn trên form của minh bao gồm những trường nào, ví dụ họ tên, email hay sdt... thì bạn cần vào phần Trường dữ liệu để thiết lập trước

Bước 1: Bấm vào mục Tạo trường dữ liệu

Bước 2: Điền tên gợi nhớ , tên trường và chọn kiểu dữ liệu:

    Tên gợi nhớ : tên giúp bạn ghi nhớ trường dữ liêu, tên gợi nhớ cũng sẽ là tên hiển thị của trường dữ liệu trên form của bạn, khách hàng sẽ nhìn theo các tên gợi nhớ bạn đã tạo
    Tên trường : tên trường này dùng để đồng bộ thông tin của bạn với các bên lưu trữ thứ 3, ví dụ khi bạn tích hợp form đăng ký về api, thì tên trường này dùng đồng bộ với các trường tương ứng bên API của bạn. Tên này cũng là tên tiêu đề trường dữ liệu sẽ gửi về các kênh lưu trữ của bạn nếu có.

Bước 3: Chọn Kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu sẽ quy định giá trị nhập của khác hàng.

Email: giá trị nhập là email
Số điện thoại: giá trị nhập là số điện thoại với định dạng là 10 số
Text input: giá trị nhập là văn bản ngắn
Text area: giá trị nhập là văn bản dài
Number: giá trị nhập là số
Date: giá trị nhập là ngày tháng năm
Dropbox: cho phép bạn đưa ra nhiều lựa chọn dưới dạng menu thả xuống, khách hàng sẽ chọn 1 giá trị duy nhất
Radio : cho phép đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, tuy nhiên chỉ được chọn một ô duy nhất
Check box: đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, có thể lựa chọn nhiều giá trị cùng lúc
Dropbox
Check box
Radio
    Bước 4: Ấn Lưu để hoàn tất.
Last modified 7mo ago