Links
Comment on page

Đồng bộ thông tin khách hàng từ LadiChat về LadiFlow

Để đồng bộ thông tin khách hàng đặt hàng từ LadiChat về LadiFlow ,bạn cần tích hợp thông tin vào mục Webhook của LadiSales
Tại tài khoản https://app.chat.com, truy cập mục Cài đặt- Webhook
Bấm vào mục Tạo Webhook, và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong mục Webhook
Tên lưu trữ : tên bạn ghi nhớ cho cấu hình webhook này
API URL : https://api.service.ladiflow.com/1.0/customer/create-or-update , bạn điền API URL này cho phần đồng bộ
API Request Header : bạn sử dụng cấu trúc như mẫu sau :
{"Api-Key": "điền thông tin API key bạn lấy trong tài khoản ladiflow "}
Truy cập vào tài khoản https://app.ladiflow.com ,mục Cài đặt- tích hợp API, để lấy API Ladiflow
Lưu ý : Dữ liệu khách hàng từ LadiChat về Ladiflow hiện tại sẽ đồng bộ được các thông tin : Tên, Email, SDT và Kênh : LadiChat
Khi bên LadiChat thực hiện thao tác Xóa khách hàng thì sẽ không Xóa bên LadiFlow, cho dù mục Webhook tích chọn là Xóa