Live Chat

Livechat là phần thiết lập giao diện SDK cho giao diện chat của bạn và lấy code tích hợp vào trang landingpage, webiste...

Bạn vào phần Kênh tương tác >Live Chat , để thiết lập tạo các SDK ( widget)- giao diện hiển thị chat trên website, Landing Page của bạn

Tạo Widget mới

Bạn vào phần Kênh tương tác > Livechat .Bấm tạo widget mới để thiết lập 1 giao diện widget

Sửa, Xóa, lấy code tích hợp widget

Trong trường hợp bạn muốn sửa, xóa, lấy code tích hợp 1 widget đã tạo, bạn bấm vào dấu... bên phải widget, rồi chọn thao tác bạn muốn thực hiện

Last updated