Links

Tài khoản liên kết

Tài khoản liên kết là tài khoản dùng để lưu trữ thông tin từ form đăng ký. Có 4 kênh lưu trữ dữ liệu hiện tại : Custom API, Email, Google Sheet, LadiSales.

Thêm mới tài khoản liên kết

  • Bước 1: Chọn ô Thêm mới ở góc phải bên trên
  • Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị popup Thêm mới, khi đó bạn hãy chọn Type (Loại tài khoản) -> ấn Tiếp tục
  • Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị popup để kết nối tài khoản, khi đó bạn hãy thực hiện các thao tác đăng nhập.

Sửa/ xóa tài khoản tích hợp

Để sửa/ xóa tài khoản tích hợp, bạn ấn chọn ... -> Sửa/ Xóa