Tài khoản liên kết

Tài khoản liên kết là tài khoản dùng để lưu trữ thông tin từ form đăng ký. Có 4 kênh lưu trữ dữ liệu hiện tại : Custom API, Email, Google Sheet, LadiSales.

Thêm mới tài khoản liên kết

Truy cập mục Forms -> Tài khoản liên kết

Bước 2: Chọn loại tài khoản liên kết mà bạn muốn sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng sau khi khách hàng điền form

Bước 3 : Điền đầy đủ các thông tin tương ứng với tài khoản liên kết bạn sử dụng để hoàn thành thao tác tích hợp

Sửa/ xóa tài khoản tích hợp

Để sửa/ xóa tài khoản tích hợp, bạn ấn chọn ... -> Chỉnh sửa/ Xóa

Last updated