Lưu data về Custom API

LadiPage hiện tại chỉ gửi dữ liệu theo phương thức POST, bạn vui lòng cập nhật thiết lập API nhận data theo phương thức này.

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms-> Tài khoản liên kết -> Tạo liên kết . Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là API

Bước 2: Tạo cấu hình form

Nhập Tên cấu hình form: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.

API URL : là đường dẫn url api mà bạn sẽ ghi nhận dữ liệu từ LadiChat

API content type: tương ứng với phương thức nhận dữ liệu của bên bạn. Có 3 hình thức để lựa chọn, bạn chọn 1 phương thức tương ứng

API Request Header : Bạn có thể cấu hình Content Type trong trường hợp cần chỉ định rõ kiểu dữ liệu muốn gửi và Authorization (Token, Api Key) nếu như bạn cần xác thực dữ liệu gửi đến.

Chọn tương ứng các cột Tên lấy dữ liệu với các trường ở API đã tạo của bạn bằng cách thêm mới/ xóa trường dữ liệu

Đồng bộ các trường thông tin

Bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các TRƯỜNG DỮ LIỆU mà bạn đã tạo ở mục Forms -> Trường dữ liệu, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên API.

Bạn vào mục Forms -> Trường dữ liệu, bạn thiết lập đầy đủ các trường theo ý muốn của bạn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.

Mỗi trường dữ liệu sẽ có 1 phần TÊN TRƯỜNG, dùng để đồng bộ thông tin với các trường dữ liệu với bên API của bạn

TÊN TRƯỜNG sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình form

Bạn chọn tương ứng các cột Các trường dữ liệu với các trường ở API đã tạo của bạn

Bấm Lưu để hoàn thành thao tác

Ngoài việc gửi các trường dữ liệu ở form dăng ký về API của khách hàng, thì dữ liệu gửi về kênh lưu trữ sẽ có thêm các thông tin sau:

1.Trường dữ liệu ip, tên gửi dữ liệu "ip ". Nếu tích chọn form Gửi API qua LadiPage thì mặc định có trường dữ liệu này , còn gửi trực tiếp qua API thì từ dựa vào ngôn ngữ API của mình đang sử dụng, thì tìm kiếm với từ khóa : get ip address from request thì sẽ tìm được hướng dẫn phù hợp để có thể lấy được IP

2. Trường đường dẫn cài code của Ladichat và hiển thị phần SDK cho khách hàng điền thông tin , tên gửi dữ liệu " link" .

3. Các trường thông tin UTM ở đường dẫn . Tên gửi dữ ilệu của các trường đó là : utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, variant_url. Chỉ khi nào có nội dung utm trên link thì dữ liệu này mới có thể được ghi nhận về API

Tất cả các trường thông tin được gửi là cùng 1 cấp.

Bước 3 : Sử dụng cấu hình form đã tạo

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Form để thiết lập sử dụng cấu hình form đã tạo

Bạn truy cập vào mục Hộp thư -> Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn

Last updated