Khung Chi tiết hội thoại

Khung hội thoại là nơi hiển thị chi tiết nội dung cuộc hội thoại giữa bạn và khách hàng.

1.Thanh Menu trên

Lưu ý : phần danh sách thành viên sẽ chỉ hiện thị ra thành viên đang ở trạng thái Sẵn sàng ( Online -biểu tượng chấm màu xanh) hoặc Không sẵn sàng ( biểu tượng chấm màu vàng), không hiển thị thành viên đang ở trạng thái Chuyển tiếp (Offline)

Cuộc hội thoại đang ở mục Hẹn giờ/Đã đóng, khi bạn chuyển đổi người xử lý hội thoại, thì sẽ tự động chuyển các cuộc hội thoại vào mục Đang mở của thành viên tiếp nhận xử lý cuộc hội thoại.

Lưu ý: Tất cả thành viên đều có quyền phân chia người phụ trách cuộc hội thoại, không chỉ người chủ sở hữu tài khoản.

2.Khung Trả lời

Đây là nơi bạn tạo nội dung phản hồi lại các cuộc hội thoại để gửi tới khách hàng.

  • Dùng mẫu câu trả lời nhanh: Để tìm kiếm các câu trả lời mẫu đã tạo trước đó:

    • Cách 1: Nhập #, gõ tên câu trả lời mẫu theo cú pháp #ten_cau_tra_loi (các chữ cách nhau bởi dấu "_"). VD: #mau_chot_do . Phần tìm kiếm này thì sẽ tìm theo cả tên của câu trả lời mẫu hoặc nội dung của câu trả lời mẫu.

    • Cách tạo mẫu câu trả lời tham khảo chi tiết tại đây

Khung Nội bộ

Đây là nơi để các thành viên đội Hỗ trợ khách hàng ghi chú, trao đổi thông tin nội bộ . Nội dung này chỉ các thành viên trong tài khoản nhìn thấy. không hiển thị cho khách hàng.

  • Nhắc đến một thành viên khác: Nhập @ và chọn tên thành viên muốn nhắc đến.

  • Các thành viên được nhắc đến trong mục Nội bộ, có thể lọc lại các cuộc hội thoại ở mục Được nhắc đến trong danh sách bộ lọc cuộc hội thoại.

Khi bạn thực hiện thao tác nhắn tin nội bộ ở cuộc hội thoại Đã đóng, thì hội thoại sẽ được chuyển sang phần Đang Mở- của người sở hữu cuộc hội thoại trước đó

  • Trong khung trao đổi nội bộ, bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh, emoji, hoặc biểu tượng cảm xúc.

Last updated