Links

Quản lý tài khoản

Tài khoản là phần quản lý quyền truy cập của các nhân viên: Chủ sở hữu (Owner), Quản lí (Manager), Trưởng bộ phận (Team Leader), Tài khoản thường (Support), quản lý các trạng thái khác.
Để truy cập vào phần Tài khoản, bạn ấn chọn biểu tượng
Cài đặt -> Quản lý tài khoản
Phần Tài khoản có các nội dung chính sau: