Quản lý tài khoản

Tài khoản là phần quản lý quyền truy cập của các nhân viên: Chủ sở hữu (Owner), Quản lí (Manager), Trưởng bộ phận (Team Leader), Tài khoản thường (Support), quản lý các trạng thái khác.

Last updated