Quản lý tài khoản

Tài khoản là phần quản lý quyền truy cập của các nhân viên: Chủ sở hữu (Owner), Quản lí (Manager), Trưởng bộ phận (Team Leader), Tài khoản thường (Support), quản lý các trạng thái khác.

Phần Tài khoản có các nội dung chính sau:

Last updated