Sửa/Xóa/Lấy code tích hợp/Sử dụng form

Sửa form đã tạo

Bạn vào mục Forms -> Forms, dấu.. bên tay phải form đã tạo, chọn nút Chỉnh sửa, để sửa form đã thiết lập

Xóa form đã tạo

Bạn vào mục Forms -> Forms, dấu.. bên tay phải form đã tạo, chọn nút Xóa, để Xóa form đã thiết lập

Lưu ý : Form mặc định do hệ thống tạo ra ( Pre-Chat Form (Mặc định) thì không được phép xóa

Lấy code tích hợp

Bạn vào mục Forms -> Forms, dấu.. bên tay phải form đã tạo, chọn Lấy code tích hợp, để lấy code form tích hợp vào bên thứ 3

Lưu ý : code này chỉ hoạt động, nếu trong web đó của bạn có thiết lập cài đặt code hiển thị widget LadiChat

Sử dụng form đã tạo gửi cho khách hàng qua livechat

Bạn truy cập vào mục Hộp thư -> Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn

Cách lấy ID Form để sử dụng cho thiết lập hiển thị ở widget chat

Bạn vào mục Forms -> Forms -> Chỉnh sửa phần form đã tạo , mục Form ID

Last updated